Verkoopvoorwaarden WEBSHOP

1. Algemeen
1.1 Identificatie en maatschappelijke zetel van de verkoper: 
Group EuroGate bv, Gravenstraat 51, 3220 Sint-Pieters-Rode, België
Btw: BE0473.913.690 RPR leuven
Fax: +32(0)16/23 63 60 Email via contactformulier
ER IS ENKEL AFHALING MOGELIJK BIJ ONS OP AFSPRAAK!!!! Afspraak te maken via email.
1.2 Tenzij uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende overeenkomst tussen partijen, zijn de betrekkingen tussen de BV Group EuroGate en haar klanten onderworpen aan de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden die worden geacht aanvaard te zijn door de klant, ook indien ze strijdig zouden zijn met zijn eigen algemene of specifieke aankoopvoorwaarden. Het feit dat de klant onderhavige voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem geenszins van hun toepassing.
1.3 De bv Group EuroGate behoudt zich het recht voor haar algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen zonder er de klant persoonlijk van op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Het is dus aan de klant om regelmatig te controleren of zich wijzigingen hebben voorgedaan. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop

2.Betalingsvoorwaarden
Voor België:
- Voorafbetaling via overschrijving op onze rekening IBAN: BE71 2300 1841 5569
- Betaling tegen rembours/COD (supplement 5,00 EUR rembourskosten)
- Betaling contant bij afhaling op afspraak.
Voor andere landen:
Via voorafbetaling op onze rekening: IBAN BE71 2300 1841 5569 BIC code: GEBABEBB op naam van Group EuroGate bv
Via Paypal

3. Levering en installatie
Levering gebeurt op het door u bij de bestelling opgegeven leveringsadres, tot op het gelijkvloers. Indien u een apart facturatie adres wenst gelieve dit aan ons op te geven,  per email (reply op bevestiging van bestelling) of per fax. Ook als u een ander leveringsadres wenst dan oorspronkelijk opgegeven, dient u dit onmiddellijk te melden. Indien de goederen retour komen wegens niet afhaling of verkeerd opgegeven adres en wij nogmaals moeten verzenden, worden er ook 2 maal verzendingskosten aangerekend.
Alle prijzen vermeld in onze webshop zijn inclusief btw, exclusief installatie en exclusief leveringskosten. Tijdens de bestelling worden alle toegevoegde transport en administratiekosten vermeld. U kunt ten allen tijde de bestelling verlaten tot er een bevestiging van de bestelling wordt gevraagd. Daarna krijgt u een copie van de bestelling per email.
Klachten betreffende ontbrekende of verkeerd geleverde goederen moeten onmiddellijk na ontvangst gemeld worden. Klachten betreffende beschadigde goederen bij levering, dienen onmiddellijk bij levering aan de transportfirma gemeld te worden en binnen de 24 uur per schriftelijk aan ons gemeld te worden.

4. Leverings- en administratiekosten
In België en Nederland:
Bestellingen >275,00 EUR => levering gratis
Bestellingen < 275,00 EUR=> 7,85 EUR excl (9,50 EUR incl btw)
Bestellingen < 20,00 EUR => extra administratiekost 5,00 EUR excl (6,05 EUR incl btw)
Voor Frankrijk - Duitsland
Ongeacht het bedrag => 12,50 EUR excl btw (15,125 EUR incl btw)
Bestellingen < 20,00 EUR => extra administratiekost 5,00 EUR excl (6,05 EUR incl btw)
Andere landen
Prijs voor verzending op aanvraag

5. Levertermijn
Wij streven ernaar de goederen te verzenden enkele dagen tot max 1 week na de betaling. Indien door overmacht of uitzonderlijke omstandigheden, onafhankelijk van de consument, de goederen niet geleverd kunnen worden binnen de 30 dagen, heeft de consument het recht de bestelling te annuleren, tenzij uitdrukkelijk voorafgaand een langere levertermijn is meegedeeld aan de consument en deze hiermee akkoord is gegaan. Bij levertermijnen langer dan 2 weken wordt u per email verwittigd. U hebt het recht de bestelling te annuleren. Reeds betaalde bedragen worden in dit geval teruggestort.

6. Waarborg
Alle producten, gekocht of geleverd en bestemd voor privaat gebruik, genieten van twee jaar waarborg. Voor producten die gebruikt worden voor niet-private doeleinden gelden de beperkende garantievoorwaarden van de fabrikant/invoerder.
Defecten of schade als gevolg van foutief gebruik, water, oxidatie, val of schokken, nalatigheid, slecht onderhoud of gebruik in strijd met de voorschriften van de fabrikant, evenals slijtage worden niet door de garantie gedekt.  Ook uitgesloten zijn onderdelen of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen, zoals bijvoorbeeld batterijen, lampen, ... (onbeperkte lijst); defecten tengevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen
Herstellingen uitgevoerd door een niet door het merk erkende technieker geven aanleiding tot het vervallen van de garantie. Voor meer informatie hieromtrent, gelieve de handleiding te raadplegen die bij het product geleverd wordt.
Voor Faac gelden specifieke voorwaarden, zie ook FAAC_garantie op onze website. In sommige gevallen is deze langer dan de wettelijke 2 jaar.
De factuur die u bij de levering ontvangt, is uw garantiebewijs. Houdt deze dus zeker goed bij.

7. Totstandkoming internetverkoop
De catalogus met producten en hun omschrijving die op onze webshop  terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een bestelling in te vullen op onze website om een verkoop tot stand te brengen.  Group EuroGate BV behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Indien producten niet meer verkrijgbaar zijn bij onze leveranciers of de levertermijnen te lang zouden oplopen, verwittigen we u per email. Reeds betaalde bedragen worden u in dit geval ASAP teruggestort.

8.Herroepingsrecht
8.1 In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten, heeft de consument, volgens de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van levering. Dit herroepingsrecht wordt door Group EuroGate BV toegekend aan de consument om hem toe te laten het gekochte goed te beoordelen in omstandigheden vergelijkbaar met een winkeletalage. Gebruikte, gedeeltelijk of volledig geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige artikelen worden niet teruggenomen. Bovendien dient hij binnen dezelfde termijn de producten in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid terug te sturen. Binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugname zal Group EuroGate BV de betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de kosten van levering.
Dit herroepingsrecht is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik. Het is ook niet van toepassing voor goederen die speciaal voor de klant besteld of gemaakt zijn.

8.2 Deze herroeping zal echter enkel van kracht worden op voorwaarde dat de klant, binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed, via een schrijven, e-mail, of fax zijn verlangen kenbaar maakt aan de Group EuroGate BV en op voorwaarde dat hij, binnen dezelfde termijn, de ongebruikte koopwaar terugstuurt in de originele en onbeschadigde verpakking, klaar voor verkoop. Artikels die niet in deze toestand zouden verkeren bij hun ontvangst door Group Eurogate BV zullen ter beschikking blijven van de koper, die er de prijs van zal moeten betalen.

9. Toepasselijkheid Wetbevoegdheid
9.1 Ingeval van uitoefening van zijn herroepingsrecht, zal de klant de koopwaar met alle middelen en op zijn eigen risico en kosten terugzenden naar Group EuroGate BV. Verzendingen "port betaald door de bestemmeling" en "tegen rembours" zullen dus worden geweigerd. In het belang van de klant wordt aangeraden het bewijs van de terugzending door de post of de vervoerder te laten valideren.
9.2 De artikels dienen te worden terugbezorgd op het adres vermeld in artikel 1.1 van onderhavige voorwaarden, samen een copie van de factuur

9.3 Indien één van onderhavige voorwaarden nietig en onuitvoerbaar zou worden verklaard, blijven de andere voorwaarden onverkort van kracht en zal deze voorwaarde toepasbaar zijn in de door de wet toegestane mate.

9.4 De partijen aanvaarden, in het kader van hun betrekkingen, elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld : e-mail, gegevensback-ups,...).

9.5 Geschillen in verband met de geldigheid, interpretatie of uitvoering van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop vallen uitsluitend onder het Belgische recht en worden enkel voorgelegd aan de rechtbanken van Leuven?
9.6 Zetfouten
Voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in de catalogus of andere publicitaire mailings, e-mailings of op internet kan Group EuroGate BV geen aansprakelijkheid aanvaarden

 


  De prijzen vermeld op onze website zijn inclusief 21% btw, exclusief transport en exclusief plaatsing.
Prijzen zijn voor installateurs en zelfplaatsers. Ondersteuning enkel per email! Voor particulieren die een volledige installatie wensen, gelden de adviesprijzen + installatiekost. Foto's kunnen afwijken van de levering.
 
  © 2009 webmaster@webrealisaties.be Verkoopvoorwaarden Privacy  
Home Contact Garantie Verzending Privacy Verkoopvoorwaarden Betaling